• Lễ Tạ Ơn 2013
  • “Không có người nghèo trong các ngươi”
  • Ham mến sự nhân từ
  • Bài Cầu Nguyện Chung
  • John Mark
  • Sự Sống Lại
  • Nuong Cay Suc Chua
  • Tim Hieu Chua Jesus 10
  • Tim Hieu Chua Jesus 9
  • Tim Hieu Chua Jesus 8

Lễ Tạ Ơn 2013

Published December 9, 2013 at 5:57 pm - No Comments

“Không có người nghèo trong các ngươi”

Published December 9, 2013 at 5:55 pm - No Comments

Giúp đỡ lẫn nhau là điều rất quan trong cho đời sống của người tin Chúa Jesus. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ giúp đở khi những người xung quanh chúng ta gặp hoạn nạn, nhưng phải có lòng và ý muốn, cũng như việc làm để giúp những người xung quanh vượt ra khỏi [...]

Latest Articles

Latest Articles from the Blog