Category - Tín Lý Căn Bản

Loạt bài Giáo Lý Căn Bản cho các ông bà anh chị em mới tin Chúa. Loạt bài này được soạn bởi mục sư Đinh Thiên Tứ. Đây là những nền tản cơ bản, nhưng rất quan trọng. Quý vị nên tham khảo cùng mục sư địa phương để hiểu rõ hơn về những căn bản này.