Bạn có thể nghe về Tin Lành, nhưng “Tin Lành” thật sự nghĩa là gì? hay xem video ngắn để tìm hiểu thêm. Và xin hãy subscribe để nghe xem thêm về những video khác.

Music in this video

Song: How Many Kings
Artist: Downhere
Album: How Many Kings

#Tinlanh #timhieutinlanh #ChuaJesus

Lam Daniel

View all posts