Cuộc đời sẽ có lắm hoạn nạn và không thể tránh khỏi. Đức Chúa Trời đã làm chủ cuộc đời Giô-sép thể nào, Ngài cũng làm chủ trên cuộc đời của chúng ta thể ấy. Thi thiên 115:3 nói: “Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm.” Hãy học đặc niềm tin và sự an nghỉ nơi Ngài. Biết điều này không có nghĩa là sẽ không có giông tố trong cuộc đời, nhưng sự thật này giúp chúng ta tìm sự bình an và vui mừng nơi Đức Chúa Trời trong các trận giông tố đó.

Lam Daniel

View all posts