#caunguyenchualanh #tinlanh #tinlanhquyennang #chualanh

Adam và Êva không biết bệnh tật cho đến khi họ ăn trái cấm và mở cửa cho Satan thống trị thế gian này. Bệnh tật là kết quả của tội lỗi. Như Vậy ý muốn của Đức Chúa Trời ra sao về bệnh tật? Trong Ma-thi-ơ 8:1-4, Khi người bệnh phung đến cùng Chúa Jesus và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được” và Chúa Jesus đã công bố: “Ta khứng” Và câu trả lời này, Chúa Jesus nói lên ý muốn chữa lành bệnh cho con người của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện chữa lành là điều mà người theo Chúa cần phải làm.
Chúng ta phải nhớ, khi còn trong thế gian tội lỗi này, không phải lúc nào chúng ta cầu nguyện cho ai cũng đều được chữa lành. Cho đến ngày chúng ta ở trong nước của Đức Chúa Trời thì sẽ không còn bệnh tật. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày. Sự chiến đấu này như lời tuyên bố “Nước của Đức Chúa Trời đã gần!” Dầu không phải ai cũng được chữa lành, nhưng Chúa không muốn chúng ta ngừng cầu nguyện chống trả lại bệnh tật như là trái của sự ác. Chúa có thể dùng bệnh tật, nhưng đừng bao giờ chúng ta nói rằng Chúa làm chúng ta bệnh bời vì Ngài là tốt lành, Ngài không thể làm điều ác.
Cầu nguyện chữa lành là một cách của nước Ngài đến và ý Ngài được nên ở trên đất. Gia cơ 5:14-15 cũng nói: “Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão Hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy; nếu kẻ bịnh có phạm tội, cũng sẽ được tha.”

Lam Daniel

View all posts