About

Trang Tin Lành Boston được lập nên bởi Hội Thánh Vietnamese Assembly of God of Boston do mục sư Daniel Tùng Lâm quản nhiệm.

Mục đích của chúng tôi là chia sẻ video và bài viết về Tin Lành, nhằm khích lệ con cái Chúa ở khắp nơi nói về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta.