Xuất Ê-díp-tô ký 20:5-6 “Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét Ta, Ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những ai yêu mến Ta và giữ các điều răn Ta.”
#tinlanh #hinhtuong #idolworship

Lam Daniel

View all posts