Bạn có thể nghe 2 chiều suy nghĩ: CĐN được cứu bởi ân điển và đức tin, mười điều răn không quan trọng đối với người tin Chúa Jesus, nhóm khác thì nói, mười điều răn là lời của Đức Chúa Trời và Chúa Jesus nói, “dù trời đất có qua đi, một chấm một phết không hề thay đổi,” phải giữ mười điều răn.

Tôi nghĩ, chúng ta phải giữ mười điều răn, nhưng khái niệm về sự giữ mười điều răn cần được suy gẫm.

Khi nhắc đến 10 điều răn trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20, chúng ta thường bắt đầu với điều răn thứ nhất. Nhưng nếu làm vậy, sẽ có một lỗi rất lớn. Chúng ta phải đọc từ lời mở đầu: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ” (Xuất 20:2). Bởi vì lời mở đầu này là nền tảng cho 10 điều răn: Người Do Thái giữ luật lệ bởi vì ân điển, lời giao ước và sự giải cứu của Đức Chúa Trời đến với họ trước. Nói cách khác, trọng tâm không phải giữ 10 điều răn nhưng là sự đáp lại ân điển, lời giao ước và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Mười điều răn nói rõ ra cách nào để có thể làm điều đó.

Khái niệm này cũng được sứ đồ Phao-lô ghi rõ trong Roma. Từ chương 1 đến 11, sứ đồ Phao-lô nói về hoàn cảnh tội lỗi của con người, ân điển của Chúa, sự cứu rỗi bởi đức tin, và sự thánh hoá bởi Đức Thánh Linh. Sau khi diễn tả việc Chúa cứu con người qua Đấng Christ, chương 12 -16 chỉ ra cách chúng ta đáp lại việc Chúa đã làm cho con người. Trong những chương này, sứ đồ Phao-lô nói về cách sống trong cộng đồng, giữ luật của nhà cầm quyền, những suy nghĩ làm người tin Chúa hay bị phân rẽ, vv. CĐN giữ luật của Chúa bởi vì chúng ta biết ơn Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi sự hư mất của tội lỗi.

Kết luận, chúng ta không giữ 10 điều răn vì 10 điều răn tốt, nhưng giữ bởi đó là lời chứng về lòng biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta kể cả trước khi chúng ta biết Ngài.

#tinlanh #10điềurăn #lờiChúa

Lam Daniel

View all posts