Đức Chúa Jesus là ai?
Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời [fully God] và hoàn toàn là con người [fully human]. Đây thật sự là một chủ đề thần học khó hiểu, nhưng vô cùng quan trọng!
Chúa Jesus là Đức Chúa Trời được chứng minh qua Kinh Thánh. Sứ đồ Giăng viết: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” (Giăng 1:1). Trong tiếng Hy lạp [Greek], câu “Ngôi Lời là Đức Chúa Trời” được viết “θεὸς ἦν ὁ λόγος.” Nếu chúng ta dịch từng chữ, thì sẽ như vầy, “Đức Chúa Trời là Ngôi Lời.” Dù “Ngôi Lời” được đặc sau, như lại là chủ ngữ của câu, và chữ “ Đức Chúa Trời” được đặt trước, vì Giăng muốn nhấn mạnh Ngôi Lời thật sự là Đức Chúa Trời. Qua Ngôi Lời, mọi vật được dựng nên (Giăng 1:2). Sứ đồ Paulo cũng sắc quyết rằng Chúa Jesus là Đấng Tạo Hoá và Đấng giữ cho vũ trụ hoạt động (Col 1:16-17), bởi Ngài tất cả được tạo nên (Col 1:16). Ngài cũng là con Một của Đức Chúa Trời trước tạo hoá. Ngài có sự thông sáng và quyền năng để tạo muôn vật. Chúa Jesus là Ngôi Lời. Dầu vậy, Ngôi Lời khác với Đức Chúa Cha, Ngài là Jesus, Con Một của Đức Chúa Trời. Tín điều Nicene ghi, Ngài giống như Cha [true God of true God], và Tín điều Chalcedon ghi, cùng một thể với Cha [of one substance with the Father].
Chúa Jesus là Thần không chỉ thấy trong việc tạo dựng nên muôn vật trong Sáng Thế Ký, chúng ta cũng thấy trong cuộc đời và công việc của Ngài. Kinh Thánh Cựu Ước nói tiên tri về Ngài: “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta…Ngài sẽ được xưng là… Đức Chúa Trời Quyền năng” (Ê-sai 9:6). Chữ: “Đức Chúa Trời Quyền Năng” [Mighty God] mà tiên tri Ê-sai dùng muốn chỉ ra rằng Chúa Jesus là Đức Chúa Trời, chớ không phải chỉ là một con người. Vì thế, Chúa Jesus là Đức Chúa Trời Toàn Năng cả khi Ngài ở trên đất. Trong Mác 2:5, Chúa Jesus nói với người bại rằng, “Hỡi con, tội lỗi con được tha.” Chỉ duy nhất một mình Đức Chúa Trời Toàn Năng mới có thẩm quyền tha tội. Chúa Jesus chứng minh lời nói của mình qua việc chữa lành người bại đó. Ngài là Đấng Tạo Hoá, là Đấng vận hành cả vũ trụ và có thẩm quyền để tha tội. Sự sống lại của Chúa Jesus là bằng chứng Ngài thật sự là Đức Chúa Trời và là “đường đi, lẽ thật và sự sống” (Giăng 14:6).
Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài cũng hoàn toàn là con người. Giăng 1:14 nói, “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Sứ đồ Phao-lô nói, “Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt” (1 Ti-mô-thê 3:16). Khi KT viết “trở nên xác thịt” có nghĩa là trở thành con người. Tín điều Nicene viết, “[Jesus] giáng thế bởi nữ đồng trinh Mary, qua quyền năng Thánh Linh, Ngài thành con người.” Tín điều Chalcedon nói Jesus là một con người hoàn hảo [perfect in manhood]. Sự thụ thai Chúa Jesus là một phép lạ, nhưng việc sanh ra là bình thường như bao con người khác. Ngài cũng có gia phả như bao người (Ma-thi-ơ 1 và Luca 3). Ngài không có sức mạnh vô song. Ngài lấy thân thể con người trong mọi đàn (Hê-bơ-rơ 2:17). Ngài kinh nghiệm đói sau bốn mươi ngày kiêng ăn trong đồng vắn (Mat 4:2). Ngài khát khi trên thập tự giá (Giăng 19:28). Ngài mệt mỏi khi đi ngang qua Sa-ma-ri-a (Giăng 4:6). Luca 2:52 nói, “Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm.” Ngài không biết tất cả khi mới sanh ra, nhưng trở nên khôn ngoan qua học hỏi và quan sát.
Chúa Jesus cũng có cảm giác như chúng ta. Trong câu chuyện của La-xa-rơ, mặc dù Ngài biết La-xa-rơ đã chết và Ngài cũng biết Ngài sẽ khiến La-xa-rơ sống lại (Giăng 11:11-14), nhưng Ngài đã cảm động và khóc khi nói chuyện cùng Ma-tha và Ma-ri. Ngài khóc một lần nữa khi ra mộ của La-xa-rơ.
Môn đồ của Chúa cũng nhận biết Ngài là con người. Sứ đồ Giăng nói, ai dạy Chúa Jesus không đến trong xác thịt là tiên tri giả. (1 Giăng 4:1-2). Paulo viết cho người ở Rô-ma giới thiệu Chúa Jesus là dòng dõi của David. Chúa Jesus hoàn toàn là một con người. Erickson nói “nếu Chúa Jesus không là con người, thì chắc chắn không ai là con người cả.”
Chúng ta thấy, trong Chúa Jesus, có hai trạng thái tự nhiên: hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là con người. Mặc dù Ngài lấy hình dạng con người, nhưng Ngài không ngừng làm Đức Chúa Trời. Ngài đã bỏ đi quyền năng Thượng đế của mình, nhưng bổn tính tự nhiên, Ngài vẫn là Thượng đế. Khi mang thân thể con người, sự giới hạn trong trạng thái con người của Ngài là thật, không hề giả. Ngài giống con người chúng ta mọi đàng. Một điều đáng chú ý là Thượng đế và con người được họp lại trong Chúa Jesus Christ.

Tùng V. Lâm

Lam Daniel

View all posts